கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி, 2015

மூவாயிரம் ஆண்டில் உருவான சடங்கு

உலகத்தாய்மொழி உருவாகிய முறை

உலகத்தின் மூத்தமொழி

http://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/egyptian-hieroglyphic-alphabet/

உலகத்தின் முதல் கலாச்சாரத்தொட்டில்

ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி, 2015

மொழியின் தோற்றம்இருநூறாம் ஆண்டிலிருந்து இன்றுவரை
200 - 2015
நாவலம் அல்லது இந்தியம் மூன்றாம் சங்கம்
3000 - 200


சுமேரியம் அல்லது இந்தோஆசியம் இரண்டாம் மொழி
6000-3000
எகிப்து அல்லது கீபுரு மொழியே மூத்தமொழி
8000 - 30
https://snl.no/N%C3%A6ring_og_virke_i_Det_gamle_Egypt