கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 11 ஜூலை, 2009

அடங்காப்பற்றின் எல்லைகளும் ஊர்களும்

எல்லை வடக்கில் எழில்யாழ் பரவுகடல்
பல்லோர் புகழருவி தெற்கெல் லை – நல்லதிரு
கோணமலை கீழ்ப்பால் கேதீச்சரம் மேற்கில்
மாணத் திகழ்வன்னி நாடு

வடக்கு – ஆனையிறவுப் பரவைக்கடல்
கிழக்கு – முல்லைத்தீவுப் பெருங்கடல்
மேற்கு – மன்னார்ப் பெருங்கடல்
தெற்கு – அனுராதபுர மாவட்டம் (கன்டி)(நுவரமலாவௌ)


Mullaitivu District : முல்லைத்தீவு மாவட்டம்

Karikkaddumulai North : கரிக்கட்டு மூலை வடக்கு1. Chilavattai : சிலாவத்தை
2. Kanukkeni : கணுக்கேணி
3. Karaiya – mullivaikkal : கரையா – முள்ளிவாய்க்கால்
4. Vellala – mullivaikkal : வெள்ளாள – முள்ளிவாய்க்கால்
5. Kumarapuram : குமரபுரம்
6. Mamulai : மாமூலை
7. Mullaithvu : முல்லைத்தீவு
8. Tanniyuttu : தண்ணியூற்று
9. Vadduvakallu : வட்டுவாகல்லு
10. Valayanmadam : வலையன்மடம்

Karikkaddumulai South :கரிக்கட்டு மூலை தெற்கு

11. Alampil :அளம்பில்
12. Andankulam :ஆண்டான்குளம்
13. Chemmalai :செம்மலை
14. Chivantamurippu :சிவந்தமுறிப்பு
15. Iramiyankulam :இரமியங்குளம்
16. Kakkuttaddamalai :காட்டுத்தட்டாமலை
17. Kanakanayankudiyiruppu :கனகநாயங்குடியிருப்பு
18. Karadippuval :கரடிப்பூவல்
19. Karuvaddukkeni :கருவாட்டுக்கேணி
20. Kokkilay :கொக்கிளாய்
21. Koddaippanikkankadu :கோட்டைப்பணிக்கன்காடு
22. Kokkuttoduvay :கொக்குத்தொடுவாய்
23. Kumilamunai :குமிளமுனை
24. Kunchukkulam :குஞ்சிக்குளம்
25. Taddamalai :தட்டாமலை
26. Tuwarankarai :துவரங்கரை
27. Tuvarankulam :துவரங்குளம்
28. Veppankulam :வேப்பங்குளம்

Mulliyawalai :முள்ளியவளை

29. Mulliyavalai :முள்ளியவளை
30. Tentukki :தேன்தூக்கி
31. Vattapalai :வற்றாப்பளை

Pரவாரமமரனலைசைரிpர : புதுக் குடியிருப்பு

32. Ampalavanpokkanai : அம்பலவன்பொக்கணை
33. Chankattavayal : சங்கத்தவயல்
34. Chundikkulam : சுண்டிக்குளம்
35. Kayankapirayanvayal : கயங்கப்பிரயன்வயல்
36. Keppapulavu : கேப்பாபுலவு
37. Koraimoddai : கோரைமோட்டை
38. Kuravil : குரவில்
39. Marutampuval : மருதம்பூவல்
40. Murukkuvedduvan : முறுக்குவெட்டுவன்
41. Palaiyadipiddi : பாளையடிப்பிட்டி
42. Palaiya Mattalan : பழைய மாத்தளன்
43. Putu Mattalan : பது மாத்தளன்
44. Pirappuvedduvan : பிரம்புவெட்டுவான்
45. Pulakkudiyiruppu : புலக்குடியிருப்பு
46. Puthukkudiyiruppu : புதுக்குடியிருப்பு
47. Vannavayal : வண்ணாவயல்
48. Velivayal : வெளிவயல்
49. Velankandal : வேலங்கண்டல்
50. Yappamoddai : யாப்பாமோட்டை

Karnavalpattu South : கருநாவல்பற்று தெற்கு

51. Aiyamperumal : ஐயம்பெருமாள்
52. Alankulam: ஆலங்குளம்
53. Alavedduvan : அலைவெட்டுவான்
54. Amayan : அமையன்
55. Ampamam : அம்பாமம்
56. Chittandimurippu: சித்தாண்டிமுறிப்பு
57. Karippaddamurippu: கறிபட்டமுறிப்பு
58. Katkidanku: கற்கிடங்கு
59. Koyakkulam: கோயக்குளம
60. Kokkavil: கொக்காவில்
61. Kunchukkulam: குஞ்சுக்குளம்
62. Kunchmuriyakkulam: குஞ்சுமுறியக்குளம்
63. Kuruntankulam: குருந்தன்குளம்
64. Manatkulam: மணற்குளம்
65. Manavalampaddamurippu: மணவாளம்பட்டமுறிப்பு
66. Maraikkutti: மரைக்குட்டி
67. Marantallininrakulam: மரந்தள்ளிநின்றகுளம்
68. Muruyakkulam: முறியக்குளம்
69. Murikandi: முறிகண்டி
70. Mutaliyakkulam : முதலியாகுளம்
71. Naduvitkulam: நடுவிற்குளம்
72. Olumadu: ஒலுமடு
73. Palanveli: பளன்வெளி
74. Panaininran: பனைநின்றான்
75. Panikkankulam: பனிக்கங்குளம்
76. Periyapuliyankulam: பெரியபுளியங்குளம்
77. Puluvaichchinatikulam : புலுவைச்சிநாறிக்குளம்
78. Putuirippuu : புத்துயிர்ப்பு
79. Tachchanadampan : தச்சனடம்பன்
80. Tachchanirampaikulam : தச்சனாறம்பைக்குளம்
81. Tampanaikkulam : தம்பனைக்குளம்
82. Vammil : வம்மில்
83. Maruthankulam : மருதங்குளம்
84. Valanklam: வேலங்குளம்
85. Vilattikkulam: விளாத்திக்குளம்

Tunukkay: துணுக்காய்
86. Alankulam : ஆலங்குளம்
87. Aninchiyankulam : அனின்சியன்குளம்
88. Chalampan : சாளம்பன்
89. Cholayankulam : சோலையங்குளம்
90. Kalvilan : கல்விளான்
91. Mallavi: மல்லாவி
92. Manatkulam: மணற்குளம்
93. Murikandi: முறிகண்டி
94. Murunkan: முருங்கன்
95. Navanankulam:நவனங்குளம்
96. Paddankaddiyaru:பட்டன்கட்டியாறு
97. Putukkulam: புதுக்குளம்
98. Putu-murikandi: புது-முறிகண்டி
99. Puvarasankulam: பூவரசங்குளம்
100. Tenniyankulam: தெண்ணியான்குளம்
101. Terankandal: தேரங்கண்டல்
102. Tunukkay: துணுக்காய்
103. Uyilankulam: உயிலங்குளம்
104. Veddai-Adaippu: வெட்டை-அடைப்பு

Melpattu North : மேல்பற்று வடக்கு
105. Alaikkalluppoddakulam: அலைக்கல்லுப்போட்டகுளம்
106. Amutankulam: அமுதங்குளம்
107. Chedikkenivei: செட்டிக்கேணிவெளி
108. Chinna-ittimadu: சின்ன-இத்திக்காடு
109. Etikadu: இத்திக்காடு
110. Kachchilaimadu: கச்சிலைமடு
111. Karuvelankadal:கருவேலங்கண்டல்
112. Kataliyarchamalankulam:கட்டயர்சமளங்குளம்
113. Katkulam: கற்குளம்
114. Kodalikkallu: கோடாலிக்கல்லு
115. Kulamurippu: கூழாமுறிப்பு
116. Kunchukkulam: குஞ்சுக்குளம்
117. Mudavankudiyiruppu: முடவன்குடியிருப்பு
118. Mandakattalvu: மண்டகட்டள்வு
119. Mannakadal:மன்னாகடல்
120. Marukkaramoddai: மருக்காரமேட்டை
121. Marutankulam: மருதங்குளம்(2)
122. Naduvitkulam: நடுவிற்குளம்
123. Odduchuddan: ஒட்டுசுட்டான்
124. Palampasi: பழம்பாசி
125. Periya – ittimadu: பெரிய - இந்திமடு
126. Periyakulam :பெரியகுளம்
127. Pulakkudiyiruppu: புலக்குடியிருப்பு
128. Putukkulam: புதுக்குளம்
129. Taddamalai:தட்டாமலை
130. Tanduvan: தண்டுவான்
131. Udaiyarchammalankulam: உடையார்சம்மளங்குளம்

Vavuniya Ditric : வவுனியா மாவட்டம்

Kilakkumulai South : கிழக்குமூலை தெற்கு

1. Agalla (Alaikalluppoddakulam)அலைகல்லுப்போட்டகுளம்
2. Alankulam ஆலங்குளம்
3. Alvanputukkulam ஆழ்வான்புதுக்குளம்
4. Ammivaittan அம்மிவைத்தான்
5. Arasankulam அரசங்குளம்
6. Achikulam ஆசிகுளம்
7. Chalampaikkulam சாளம்பைக்குளம்
8. Chinnakkumaresankulam சின்னக்குமரேசங்குளம்
9. Chinnakkulam சின்னக்குளம்
10. Chinnakkulam(2) சின்னக்குளம்(2)
11. Chinne-mayilankulam சின்ன-மயிலங்குளம்
12. Chinnappuliyankulam சின்னப்புளியங்குளம்
13. Vinnapputhukkulam சின்னப்புதுக்குளம்
14. Ekarpuliyankulam ஈகர்புளியங்குளம்
15. Gallkandamadu கல்கண்டமடு
16. Ichchankulam ஈச்சங்குளம்
17. Ilamarutankulam இளமருதங்குளம் (1)
18. Ilamarutankulam இளமருதங்குளம் (2)
19. Irampaikkulam இறம்பைக்குளம்
20. Iratperiyakulam ஈறற்பெரியகுளம்
21. Kallikkulam கள்ளிக்குளம்
22. Kalnaddinakulam கல்நாட்டினகுளம்
23. Karunkalikkulam கருங்களிக்குளம்
24. Karuvalpuliyankulam கறுவல்புளியங்குளம்
25. Kathirankulam கதிரன்குளம்
26. Kayilayarpuliyankulam கைலாயர்புளியங்குளம்
27. Kokkumadu கொக்குமடு
28. Kudakachchatkodiகுடாகச்சற்கொடி
29. Kudumpicheddiyurகுடும்பிச்செட்டியூர்
30. Kulankulam கூளான்குளம்
31. Kuruntankulam குருந்தன்குளம்
32. Madukanda (Mandukkoddai) மடுக்கந்தை(மண்டுக்கோட்டை)
33. Mahakachchatkodi மகாகச்சற்கொடி
34. Mahamayilankulam மகாமயிலங்குளம்
35. Maharambakulam மகாரம்பக்குளம்
36. Mamadu மாமடு
37. Maniyarkulam மணியர்குளம்
38. Maruthankulam மருதங்குளம்
39. Nalavarikalvirankulam நளவரிகல்விரன்குளம்
40. Navatkulam நாவற்குளம்
41. Nedunkulam நெடுங்குளம்
42. Nochchikulam நொச்சிக்குளம்
43. Nochchimiddai நொச்சிமோட்டை
44. Odavichinnakkulam ஓடவிச்சின்னக்குளம்
45. Paddanichchipuliyankulamபட்டாணிச்சிபுளியங்குளம்
46. Palaippani பளைப்பாணி
47. Panichchaikulam பனிச்சைக்குளம்
48. Panikkarpuliyankulam பணிக்கர்புளியங்குளம்
49. Paraniddakallu பறனிட்டகல்லு

குறிப்பு:பெரும்பான்மையாக அடங்காபற்றில் வாழ்ந்த தமிழினம் விரட்டியடிக்கப்பட்டு அந்நிலங்களில் சிங்களக் குடியேற்றம் செய்யப்பட்டு வருவதால்; சிங்கள அரசால் தமிழ் குடியிருப்புகளின் பெயர்களும் நீக்கப்பட்டுக் கொண்டே வரும்.......

கருத்துகள் இல்லை: