கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

வெள்ளி, 3 ஏப்ரல், 2015

"மந்திரமல்ல, தந்திரமே" - சிற்பி ராசன்

பாட புத்தகத்தில் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு

ஆதித்தமிழர்களும் விஞ்ஞானமும்{munihs Tamil}

ஸ்வாஸ்திகா - ஓம் - தமிழர் இழந்தவையும்

பெரியாரை எதிர்க்கும் தமிழ் தேசியங்கள் - வே.மதிமாறன்

ஆரிய-திராவிட கூட்டு