கற்றுக் கொண்டே இருப்பவன் மாணவன்; கற்றதைக் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பவன் ஆசிரியன். _ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்.

சனி, 26 மார்ச், 2011

தமிழர் சொல்லும் வகை

அசைத்தல் - அசையழுத்தத்துடன் சொல்லுதல்.அசையழுத்தம்.
அறைதல் - அடித்து (வன்மையாய் மறுத்து)ச் சொல்லுதல்
இசைத்தல் - ஓசை வேறுபாட்டுடன் சொல்லுதல்
இயம்புதல் - இசைக்கருவி யியக்கிச் சொல்லுதல்
உரைத்தல் - அருஞ்சொற்கு அல்லது செய்யுட்குப் பொருள் சொல்லுதல்
உளறுதல் - ஒன்றிருக்க ஒன்றைச் சொல்லுதல்
என்னுதல் - என்று சொல்லுதல்
ஓதுதல் - காதிற்குள் மெல்லச் சொல்லுதல்
கத்துதல் - குரலெழுப்பிச் சொல்லுதல்
கரைதல் - அழைத்துச் சொல்லுதல்
கழறுதல் - கடிந்து சொல்லுதல்
கிளத்தல் - இன்னதென்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லுதல்
கிளத்துதல் - குடும்ப வரலாறு சொல்லுதல்
குயிலுதல்,குயிற்று - குயில்போல் இன்குரலிற் சொல்லுதல்
குழறுதல் - நாத் தளர்ந்து சொல்லுதல்
கூறுதல் - கூறுபடுத்திச் சொல்லுதல்
சாற்றுதல் - பலரறியச் சொல்லுதல்
செப்புதல் - வினாவிற்கு விடை சொல்லுதல்
நவிலுதல் - நவினால் ஒலித்துப் பயிலுதல்
நுதலுதல் - ஒன்றைச் சொல்லித் தொடங்குதல்
நுவலுதல் - நூலின் நுண்பொருள் சொல்லுதல்
நொடித்தல் - கதை சொல்லுதல்
பகர்தல் - பண்டங்களைப் பகுத்து விலை சொல்லுதல்
பறைதல் - மறை (இரகசியம்) வெளிப்படுத்திச் சொல்லுதல்
பன்னுதல் - நிறுத்தி நிறுத்திச் சொல்லுதல்
பனுவுதல் - செய்யுளிற் புகழ்ந்து சொல்லுதல்
புகலுதல் - விரும்பிச் சொல்லுதல்
புலம்புதல் - தனக்குத் தானே சொல்லுதல்
பேசுதல் - ஒரு மொழியிற் சொல்லுதல்
பொழிதல் - இடை விடாது சொல்லுதல்
மறுதல் - உரையாட்டில் மாறிச் சொல்லுதல்
மிழற்றுதல் - மழலை போல் இனிமையாய்ச் சொல்லுதல்
மொழிதல் - சொற்களைத் தெளிவாகப் பலுக்கிச் சொல்லுதல்
வலத்தல் - கேட்போர் மனத்தை பிணிகச் சொல்லுதல்
விடுதல் - மெள்ள வெளிவிட்டுச் சொல்லுதல்
விதத்தல் - சிறப்பாய் எடுத்துச் சொல்லுதல்
விள்ளுதல் - வெளிவிட்டுச் சொல்லுதுதல்
விளத்துதல் - (விவரித்துச்) சொல்லுதல்
விளம்புதல் - ஓர் அறிவிப்பைச் சொல்லுதல்

கருத்துகள் இல்லை: